Közlemény az Általános Üzletszabályzat módosításáról

 

MFB Közlemény az Általános Üzletszabályzat módosításáról

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) tájékoztatja az ügyfeleit arról, hogy a Bank Általános Üzletszabályzata 2017. január 20. napjától módosul.

 A módosítás következtében 2017. január 20. napját követően két üzletszabályzat tartalmazza a Bank általános szerződési feltételeit:

 1. Fogyasztói Üzletszabályzat
 2. Vállalkozói Üzletszabályzat

A Fogyasztói Üzletszabályzat hatálya a fogyasztói ügyfelekre és a fogyasztónak minősülő biztosítékot nyújtókra terjed ki, azaz azon természetes személyekre, akik a Bankkal kötött/kötendő ügyletük kapcsán önálló foglalkozásuk és gazdasági tevékenységük körén kívül járnak el, továbbá a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás alapján a Bank javára keletkező követelést biztosító fedezetet nyújtó, fogyasztónak minősülő természetes személyekre.

A Vállalkozói Üzletszabályzat hatálya a fentiek alapján fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre, illetve biztosítékot nyújtókra terjed ki.

A Bank tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a 2017. január 20. napjától hatályos Vállalkozói Üzletszabályzatban szereplő főbb változások a következők:

 1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 276. § (3) bekezdésével összhangban kiegészítésre került a természetes személy ügyfelek adatkezelési tájékoztatójával.
 2. A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény hatályba lépésére tekintettel nem szerepelnek behajtási költségátalány felszámítására vonatkozó rendelkezések.
 3. Az ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosításra okot adó feltételek, körülmények felsorolása kiegészült a Hpt. 17. §-a szerinti állományátruházás, illetve a 17/A. §-a szerinti szerződésátruházás esetével.
 4. Átvezetésre került a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/B. §-ának módosítása.
 5. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény változásával összefüggésben módosításra került a központi hitelinformációs rendszerrel összefüggő tájékoztató.

A Bank tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a 2017. január 20. napjától hatályos Fogyasztói Üzletszabályzatban szereplő főbb változások a következők:

 1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 276. § (3) bekezdésével összhangban kiegészítésre került a természetes személy ügyfelek adatkezelési tájékoztatójával.
 2. A késedelmi kamat mértékének legmagasabb összege a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 17/F. §-ának megfelelően került meghatározásra.
 3. A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény hatályba lépésére tekintettel nem szerepelnek behajtási költségátalány felszámítására vonatkozó rendelkezések.
 4. A banki szolgáltatások ellenértékének egyoldalú módosítására vonatkozó előírások az Fhtv. rendelkezéseivel összhangban kerültek módosításra, illetve kiegészítésre kerültek a Hpt. 17. §-a szerinti állományátruházás, illetve a 17/A. §-a szerinti szerződésátruházás esetével.
 5. A szerződés felmondására és az elállási jogra vonatkozó rendelkezések az Fhtv. rendelkezéseivel összhangban kerültek megállapításra.
 6. Átvezetésre került a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/B. §-ának módosítása.
 7. Rögzítésre kerültek a fogyasztói zálogszerződésre és a fogyasztó által vállalt kezességre vonatkozó előírások.
 8. Feltüntetésre kerültek a teljes hiteldíjra, a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra és a törlesztési táblázatra vonatkozó rendelkezések.
 9. Rögzítésre kerültek a fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó rendelkezések megsértése esetére vonatkozó szabályok.
 10. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény változásával összefüggésben módosításra került a központi hitelinformációs rendszerrel összefüggő tájékoztató.
   

A Bank 2017. január 20. napjától hatályos Fogyasztói Üzletszabályzata és Vállalkozói Üzletszabályzata megtekinthető a Bank honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt. 

Budapest, 2016. november 21.