Compliance

 Etikai Nyilatkozat

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a magyar bankrendszerben speciális szerepet tölt be, tevékenységét elsősorban a nemzetgazdasági célkitűzések megvalósítása érdekében végzi. Küldetése – összhangban a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben foglaltakkal – a nemzetgazdasági és állami részvételt is igénylő fejlesztési-beruházási feladatok, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos különleges fejlesztési igények és forráskezelési feladatok végrehajtása. Az MFB Zrt. az államgazdaság- és fejlesztéspolitikai célkitűzései megvalósításának eszköze, a fejlesztési célkitűzések megvalósításának aktív és kezdeményező szereplője, tevékenységével hozzájárul a kiegyensúlyozott gazdasági növekedéshez.

Az MFB Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, ezért belső szabályzatot dolgozott ki, melynek célja, hogy

–        meghatározza MFB Zrt. munkavállalóival és megbízottjaival szemben a munkavégzés során támasztott legfontosabb etikai, magatartási és viselkedési követelményeket,

–        szabályozza az ügyfelekkel való tisztességes bánásmód elveit, a feddhetetlenség követelményét, a korrupció és az ajándékozás általános tilalmát,

–        iránymutatást adjon a munkavégzés során követendő elvekhez, az oktatás és a szakmai továbbképzés fontosságához, amelyek az MFB Zrt. részére előírt feladatok objektív, pártatlan és szakmailag magas színvonalon történő ellátását segítik elő, továbbá

–        a fentiek betartása mellett elutasítsa az etikai szabályok megsértésének minden formáját, valamint biztosítsa az utasításban foglalt etikai szabályok megsértésének kivizsgálását.

Az etikai szabályozás fontos eleme az MFB Zrt. felelős vállalat-irányítási rendszerének. A kontrollrendszeren belül, az ún. kontroll környezet elemei közé tartozó etikai kockázatok azonosítása – az egyéb kockázat-feltáró eszközök mellett – hozzájárul a prudens működéshez, a reputációs kockázatok csökkentéséhez, valamint a vállalati kultúra erősítéséhez.

Az etikai szabályozás hatálya kiterjed az MFB Zrt. minden vezetőjére, munkavállalójára és megbízottjára.

 

Az MFB Zrt. által elfogadott általános etikai alapelvek

Tisztesség: Az MFB Zrt. a céljait tisztességesen, korrekt módon és felelősségteljesen kívánja elérni, teljes mértékben tiszteletbe tartva a jogszabályi környezetet, a szakmai etikai elvárásokat, továbbá az aláírt szerződéseket és megállapodásokat.

Átláthatóság: Az átláthatóság az MFB Zrt. tevékenységének kiindulópontja annak érdekében, hogy biztosítható legyen a független és megbízható információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetősége.

Egyenlő bánásmód: Az MFB Zrt. elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – nem, kor, vallás, faj, politikai és szakszervezeti hovatartozás, nyelvi különbözőségből fakadó és egyéb különbségtételek – elítélése, továbbá a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Az erőforrások felelősségteljes használata: Az MFB Zrt. törekvése, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat körültekintően hasznosítsa. E tekintetben azt a magatartást tartja kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, illetve a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul.

Szakszerűség és gondosság: Az MFB Zrt. munkavállalóinak a munkájukat a legjobb tudásuk szerint, szakszerűen, gondosan, a tárgyilagosság, a pontosság és a pártatlanság érvényre juttatásával kell végezniük.

Feddhetetlenség: Az MFB Zrt. minden munkavállalója magatartásának feddhetetlennek kell lennie a munkahelyén. Az MFB Zrt. munkavállalójának a munkahelyén el kell utasítania minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására, vagy az elfogultság látszatát keltheti, továbbá a munkavállaló nem élhet vissza munkakörével, és nem használhatja fel azt maga vagy mások számára jogosulatlan előny megszerzésére, maga vagy hozzátartozói, személyes ismerősei haszonszerzésére, illetőleg másoknak jogellenes hátrány okozására.

 

Budapest, 2015. június

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság